Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s

  • 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

DÚHA, a.s.

Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

IČO: 31 690 360

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Táto informačná povinnosť popisuje zásady spracovania osobných údajov obchodných a zmluvných partnerov a zákazníkov  (ďalej len „zákazník“) a návštevníkov webových stránok www.duhaas.sk (ďalej len „webové stránky“).

Spoločnosť DÚHA, a.s. pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v spoločnosti DÚHA, a.s. zodpovedná osoba, ktorou je: Ing. Petra Benková, zo@ekofinas.sk a na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Údaje poskytnuté obchodnými a zmluvnými partnermi a zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri uzatváraní obchodného resp. zmluvného vzťahu, pri zadaní objednávky služieb  osobne, mailom alebo telefonicky alebo pri reklamácii služieb. Tieto údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu a platobné údaje.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava spoločnosť DÚHA, a.s. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Údaje získané z kamerového systému. Spracúvame videozáznam, ktorý zachytáva osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore prevádzky a priestorov prístupných verejnosti. Prevádzkovateľ -spoločnosť DÚHA, a.s. spracúva len bežné osobné údaje.

ÚČEL SPRACOVANIA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV

Pre splnenie povinností vyplývajúcich z obchodného resp. zmluvného vzťahu alebo pre vybavenie vašej objednávky služieb využívame vaše meno a priezvisko, kontaktné údaje a platobné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od predzmluvných vzťahov, podpis zmluvy, prijatie a zaevidovanie objednávky služieb až po samotné dodanie služby, resp. plnenie predmetu zmluvy.  Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Prevádzkovateľ uzavrieť obchodnú zmluvu resp.  vašu objednávku prijať a vybaviť.

Pre vybavenie vašej reklamácie služieb využívame vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania reklamácie služieb, spracovania reklamácie podľa reklamačného poriadku až po jej uzavretie.  Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Prevádzkovateľ – spoločnosť DÚHA, a.s.  vašu reklamáciu prijať a vybaviť.

Údaje zo sociálnych sietí (FB, Twitter, Instagram). Ak pre kontakt s našou spoločnosťou využijete niektorú zo sociálnych sietí , umožníte spoločnosti DÚHA, a.s. tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na sociálnej sieti je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie Prevádzkovateľa spracováva DÚHA, a.s. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných službách a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Tento súhlas je úplne dobrovoľný. Na základe získaných dát získava DÚHA, a.s. analýzy  užívateľských preferencií webových stránok. Po vyhodnotení týchto údajov je možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo vás skutočne zaujíma a čo hľadáte.

Pre účely ochrany majetku prevádzkovateľa pred odcudzením alebo poškodením, pre účely ochrany života a zdravia a pre účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany spracúvame záznamy z kamerového systému. Údaje sú spracúvané na účel zabezpečenia dôkazov pre prípad vzniku škody Prevádzkovateľovi, spáchanie trestného činu alebo priestupku a prípadné dôkazné alebo súdne konanie.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ – DÚHA, a.s. vaše osobné údaje spracúva v prevažnej miere na účely plnenia zmluvného vzťahu, ktorý ste uzatvorením obchodnej zmluvy resp. vystavením objednávky na služby  s nami uzatvorili.

Právnym základom na spracovanie osobných údajov z videozáznamu kamerového systému je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

Ďalšími právnymi základmi na spracovanie vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností, naše iné oprávnené záujmy a váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané oprávnenými osobami Prevádzkovateľa. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Prevádzkovateľom – DÚHA, a.s..

DÚHA, a.s. ako prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je zmluvná strana, ktorá spracúva osobné údaje pre Prevádzkovateľa na účely a spôsobom, ktoré stanovuje Prevádzkovateľ – DÚHA, a.s.. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté kontrolným, štátnym resp. súdnym orgánom , ak si to vyžaduje príslušný zákon. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili.

LEHOTA SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ – DÚHA, a.s. spracováva osobné údaje na účely plnenia predmetu zmluvy po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Zo zákona Prevádzkovateľ následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.

Údaje získané z kamerového systému Prevádzkovateľ spracováva po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového systému.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt Prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahujú.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame môžete podľa zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uplatniť svoje práva na:

Právo na prístup k osobným údajom – a požadovať potvrdenie o tom, či sa u nás ako Prevádzkovateľa spracúvajú vaše osobné údaje.

Právo na opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Prevádzkovateľ správne plniť predmet zmluvy.

Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Prevádzkovateľ nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Prevádzkovateľ vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Právo na prenos osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Prevádzkovateľa k inému subjektu, kedy Prevádzkovateľ odovzdá vaše osobné údaje v bežne používanom formáte vám alebo inému správcovi podľa vášho želania.

Právo odvolať súhlas – v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na našej kontaktnej adrese alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený náš požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. +421 2 3231 3214, mail: statnydozor@pdp.gov.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov otázky, môžete nás kontaktovať a to e-mailom alebo písomne:

  • Mailom na adrese: zo@ekofinas.sk
  • Písomne prostredníctvom pošty na adrese: Zodpovedná osoba, DÚHA, a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov