Claim

Meníme plány na skutočnosť.

Hodnoty

Profesionalita:

Je pre nás dôležité, aby sme podali najlepší a najprofesionálnejší výkon. Neustále pracujeme na tom, aby sme sa lepšovali a zavádzali najmodernejšie technológie, a tak sa naši partneri mohli spoľahnúť na profesionálne prevedenie prác na najvyššej úrovni.

Kvalita: Poskytujeme kvalitu bez akýchkoľvek kompromisov.

Férovosť: Sme spoločnosť, ktorá rešpektuje fair play a udržiava si profesionálne vzťahy s obchodnými partnermi a dodávateľmi.

Flexibilita: Podľa nás je dôležité byť stabilným a zodpovedným partnerom vo všetkých oblastiach. Keďže sme spoločnosťou riadenou na Slovensku, vieme sa prispôsobovať požiadavkám trhu, legislatívy aj našich partnerov a zadávateľov. Či už ide o prípravu projektov alebo samotnú realizáciu,

Misia

Akcionári: Plnením našej vízie dávame akcionárom záruku trvalého rastu a dlhodobej udržateľnosti trhovej hodnoty spoločnosti.

Zamestnanci: Odbornosť a osobná angažovanosť zamestnancov na všetkých postoch je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania úrovne kvality našich výrobkov, služieb a procesov a prosperity spoločnosti. Venujeme trvalú pozornosť výchove a vzdelávaniu.

Životné prostredie: Našim cieľom je vyrábať produkty a riadiť procesy v bezpečnom prostredí spôsobom prijateľným pre životné prostredie a v súlade s platnou legislatívou.

Výroba produktov: Poskytovanie kvality bez kompromisu.

Spolupráca s dodávateľmi a odberateľmi: Chceme byť najlepšou voľbou pre odberateľov a najväčšou výzvou pre dodávateľov.

Inovácie: Dostupné informácie, spoluprácu so zákazníkmi a vedecko-technický potenciál spoločnosti využívame na zvyšovanie podielu nových a inovovaných postupov, zlepšovanie technologických postupov a efektívnejšie využitie zdrojov.

Informatika: Pre podporu rozhodovania využívame dôsledné analýzy informácií a dostupné informačné technológie.

Financie: Chceme byť spoločnosťou, ktorá uhrádza všetky svoje záväzky načas a zároveň produkuje dostatok prostriedkov na rozvoj spoločnosti.

Okolie: Otvorene a aktívne komunikujeme s orgánmi, organizáciami a ďalšími účastníkmi verejného života v regióne a na Slovensku. Sme politicky nezávislí.