PDF Dokument

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY NA VYKONANIE DIELA, DODÁVKU PRÁC ALEBO NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB

účinné od 01.06.2017

Čl. 1 Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú v zmysle ust. § 273 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) zmluvnými podmienkami a aplikujú sa na všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi nižšie označenou spoločnosťou: DÚHA, a.s. ako Objednávateľom a fyzickou a/alebo právnickou osobou ako Dodávateľom a sú neoddeliteľnou súčasťou:

 1. a) Objednávky/Zmluvy, predmetom ktorej je vykonanie Diela a/alebo poskytnutie montážnych služieb alebo
 2. b) Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby alebo vykonanie činnosti alebo
 3. c) nepomenovanej zmluvy, t.j. takej ktorá nie je výslovne upravená ako typ zmluvy v zákonných ustanoveniach, avšak zmluvné strany dostatočne určia predmet svojich záväzkov

(zmluvné typy uvedené v bode 1.1 písm. a), b) a c) môžu byť označené ďalej len ako „Zmluva“ alebo „Zmluvy“).

1.2 DÚHA, a.s., sídlo: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, zápis: OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl.č.: 6515/B v zmluvných vzťahoch vystupuje na strane objednávateľa a v týchto VOP sa ďalej označuje ako „Objednávateľ“.

1.3 Korešpondenčná adresa Objednávateľa pre doručovanie faktúr je Čapajevova 29, 080 01 Prešov.

1.4 Druhá zmluvná strana – fyzická osoba a/alebo právnická osoba vykonávajúca Dielo a/alebo dodávajúca montážne služby a/alebo iné služby a/alebo činnosti v zmluvných vzťahoch vystupujúca na strane dodávateľa, zhotoviteľa sa vo VOP ďalej označuje ako „Dodávateľ“.

1.5 Zmluvné strany sa pre účely týchto VOP označujú Objednávateľ a Dodávateľ spolu.

1.6 Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

1.7 Obchodné podmienky sú dostupné na internetovej stránke www.duhaas.sk. K zmluve alebo k objednávke nemusia byť VOP priložené, postačuje odkaz na miesto ich zverejnenia. Má sa za to, že ich Dodávateľ prevzal a že súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.

1.8 Objednávka – Objednávateľ Objednávkou doručenou Dodávateľovi predkladá návrh Zmluvy, pričom v Objednávke sa uvedie lehota na prijatie návrhu Zmluvy (na účely VOP len „Objednávka“). Ak v Objednávke nie je uvedená výslovne iná lehota, potom platí, že lehota na prijatie (záväzné akceptovanie Objednávky) sú 3 pracovné dni od doručenia Objednávky.

1.9 Záväzným akceptovaním Objednávky je písomné, faxové alebo e-mailové potvrdenie Objednávky Dodávateľom alebo vykonanie iného úkonu Dodávateľom, z obsahu ktorého je zrejmá vôľa Dodávateľa byť viazaný Objednávkou bez ohľadu na slovné vyjadrenie (napr. vyjadrenie súhlasu s Objednávkou vykonaním objednaného úkonu, poskytnutím služby), pričom v tomto prípade je prijatie Objednávky účinné v okamihu, keď sa tento úkon urobil, ak došlo k nemu pred uplynutím lehoty rozhodnej pre prijatie Objednávky alebo uplynutie lehoty na prijatie Objednávky uvedenej v bode 1.8 (ďalej len „potvrdenie Objednávky“). V prípade akceptovania Objednávky inak ako písomne je Dodávateľ povinný bezodkladne doručiť písomné vyhotovenie podpísanej Objednávky.

1.10 Uzavretie Zmluvy – Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia potvrdenia Objednávky Objednávateľovi (ďalej len „uzavretie Zmluvy“).

1.11 Dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava stavby alebo jej časti (ďalej len „Dielo“). Presná špecifikácia Diela a podmienky jeho vykonania sú uvedené v Objednávke Objednávateľa, resp. Zmluve.

1.12 Služba sú činnosti a/alebo práce Dodávateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke, resp. Zmluve, a to napr. montážne a výrobné práce a pod. (ďalej len „služba“). (na účely VOP Dielo a služba spolu ďalej aj ako „Dodávka“)

1.13 Miesto dodania Dodávky je sídlo Objednávateľa, ak Objednávateľ neurčil iné miesto dodania v Objednávke, resp. Zmluve alebo ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodnú inak (ďalej len „miesto dodania“).

1.14 Zamestnanci Dodávateľa sa na účely týchto VOP označujú všetky osoby, ktoré vykonávajú službu v mene/za Dodávateľa bez ohľadu na skutočnosť, aký právny vzťah je uzavretý medzi týmito osobami a Dodávateľom. Pre prípad pochybností platí, že v týchto VOP sa pod pojmom zamestnanci Dodávateľa definujú všetky fyzické osoby a/alebo právnické osoby, ktoré realizujú Dodávku v mieste dodania Dodávky v mene a na účet Dodávateľa (ďalej len „zamestnanci Dodávateľa“).

1.15 Investor je fyzická alebo právnická osoba, ktorý je finálnym užívateľom Dodávky.

1.16 Projekt je Dodávka objednaná Investorom, ktorá ako celok alebo časť je uvedená v Objednávke/Zmluve.

Čl. 2 Platobné podmienky

2.1 Cena za Dodávku bude dohodnutá v Zmluve resp. uvedená v Objednávke. Dohodnutá cena za Dodávku platí bez zmeny počas celej doby trvania Zmluvy a môže byť menená len písomnou dohodou zmluvných strán. Pre vylúčenie pochybností platí, že cena za Dodávku je cena konečná a zahŕňa

spotrebné dane ako aj ostané dane okrem DPH; súčasťou ceny je aj clo pri dovážanom tovare a iné platby vyberané v súlade s právnymi predpismi, všetky náklady Dodávateľa súvisiace s vykonaním a/alebo dodaním služby/Diela najmä prepravné náklady vrátane nákladov nakládky a vykládky, ďalej náklady na balenie, náklady na inštaláciu, skúšky, uvedenie do prevádzky, náklady na zaškolenie obsluhy, náklady na dodanie vzorky a pod. ak nie je v Objednávke resp. v Zmluve uvedené inak. Dodávateľ pripočíta k cene za Dodávku DPH vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi platnými v čase vystavenia faktúry.

2.2 Akékoľvek naviac práce nad definovaný rozsah Dodávky bude možné vykonať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa vo forme písomne vyhotoveného dodatku k Objednávke/Zmluve.

2.3 Zmena Ceny Dodávky je možná iba:

 1. a) Za naviac práce, ktorých potreba vznikla počas uskutočnenia prác, ktoré neboli obsiahnuté v rozsahu Dodávky a ktoré Dodávateľ nemohol pri vynaložení odbornej spôsobilosti predpokladať. Potreba naviac prác avizovaná Dodávateľom alebo požiadavka Objednávateľa na naviac práce bude vzájomne Zmluvnými stranami potvrdené výlučne vo forme dodatku k Zmluve. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi potrebu naviac prác a výšku požadovaného zvýšenia Ceny bez zbytočného odkladu čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, inak akékoľvek prípadne právo Dodávateľa na zvýšenie Ceny Dodávky zaniká.
 2. b) Za nevykonané menej práce, kde Cena bude znížená o rozsah nevykonaných prác na základe jednotkových cien, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer.

2.4 Ceny za práce naviac budú účtované nasledovne:

 1. a) v prípade Dodávok, ktoré sú v Zmluve jednotkovo ocenené, bude Dodávateľ účtovať túto jednotkovú cenu aj pre naviac práce,
 2. b) v prípade Dodávok, pre ktoré nie je v Zmluve dohodnutá jednotková cena, Zmluvné strany cenu takejto Dodávky dohodnú.

2.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za riadne a včas dodanú službu/Dielo po riadnom prevzatí Dodávky a to na základe faktúry Dodávateľa vystavenej najneskôr do 15 dní od dodania Dodávky s lehotou splatnosti 45 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi, ak v Objednávke, resp. Zmluve nie je uvedená odlišná lehota splatnosti.

2.6 Peňažný záväzok Objednávateľa sa považuje za splnený momentom odpísania príslušnej sumy finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Dodávateľa.

2.7 Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu. Jednotlivé faktúry budú (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak) obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu sídla, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatností faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. DPH bude vo faktúre uvedená v súlade s platným znením Zákona o DPH. V prípade, že sa podľa platného Zákona o DPH a po posúdení činnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy, vyhodnotia tieto činnosti ako stavebné činnosti zatriedené do sekcie F štatistickej klasifikácie CPA 2015, uplatňuje režim prenosu daňovej povinnosti a fakturácia bude vystavená bez DPH, t.j. v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) Zákona o DPH v režime prenosu daňovej povinnosti. Prílohou každej faktúry musí byť zisťovací protokol potvrdený podpisom oprávnenej osoby Objednávateľa vo veciach podpisovania súpisov prác a odsúhlasovania fakturácie.

2.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitostí deklarované v Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Dodávateľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi.

2.9              Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny Dodávky (bez DPH) je zádržné a 5% z ceny Dodávky (bez DPH) je garančná zábezpeka. Zádržné a garančnú zábezpeku podľa

Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku Dodávateľa na riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočtom zo zádržného a garančnej zábezpeky svoje nároky voči Dodávateľovi z vád Dodávky, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny Dodávky, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania časového harmonogramu postupu realizácie prác Dodávateľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a/alebo iné náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností Dodávateľa. Zádržné a Garančná zábezpeka budú vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží z každej faktúry čiastku vo výške 10% z fakturovanej čiastky (bez DPH).

2.10            Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné a Garančná zábezpeka resp. ich časť budú Dodávateľovi zaplatené (uvoľnené v prospech Dodávateľa) v prípade, že nebudú Objednávateľom v súlade s touto Zmluvou použité, nasledovne:

2.10.1        Zádržné Objednávateľ uvoľní v prípade, ak je Dodávka splnená riadne a včas v zmysle Zmluvy (o tejto skutočnosti Dodávateľ predloží kópiu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Dodávky podpísanej Objednávateľom), a to po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom a odstránení všetkých oznámených vád a nedorobkov (o tejto skutočnosti predloží Dodávateľ kópiu potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov podpísaný Objednávateľom – oprávnenou osobou Objednávateľa vo veciach podpisovania súpisov prác a odsúhlasovania fakturácie.), a to na základe písomnej výzvy Dodávateľa.

2.10.2        Garančná zábezpeka bude uhradená najskôr 45 dní od uplynutia záručnej doby a odstránení všetkých reklamovaných vád v rámci záručnej doby, a to na základe písomnej výzvy Dodávateľa alebo do 45 dní po predložení dokladu o neodvolateľnej bankovej záruke znejúcej na prvú výzvu, bez námietok, a to na sumu Garančnej zábezpeky zriadenej v niektorej Objednávateľom schválenej bankovej inštitúcii a akceptácii bankovej záruky Objednávateľom. Dodávateľ predloží Objednávateľovi na schválenie návrh bankovej záruky z hľadiska obsahovej stránky. Objednávateľ nie je povinný akceptovať predloženú bankovú záruku, a v takom prípade je oprávnený  zadržiavať garančnú zábezpeku po celú záručnú dobu resp. až do odstránenia všetkých reklamovaných vád v rámci záručnej doby.

2.11            Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je v rámci plynutia záručnej doby voči Dodávateľovi začaté konkurzné konanie a/alebo ak sa začal vyhotovovať reštrukturalizačný posudok (o tejto skutočnosti je Dodávateľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať), poskytuje sa Objednávateľovi  dňom zverejnenia uznesenia príslušného súdu o začatí konkurzného konania a/alebo dňom vyhotovenia reštrukturalizačného posudku správcom (o tejto skutočnosti je Dodávateľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať) dodatočná zľava z Ceny diela vo výške 5% z Ceny diela bez DPH.

Čl. 3 Doba trvania a spôsoby skončenia

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní uvedenom v Objednávke; ak v Objednávke nie je uvedená doba trvania Zmluvy, Zmluva sa uzatvára do dňa splnenia všetkých záväzkov Dodávateľa, ktoré z nej vyplývajú.

3.2 Odstúpenie: Zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Zmluvy resp. čiastkovej zmluvy v prípade že

(i) jedna zo zmluvných strán poruší Zmluvu podstatným spôsobom,

(ii) na majetok Dodávateľa bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie,

(iii) vstúpi druhá zmluvná strana do likvidácie,

(iv) nastane prípad dohodnutý v Zmluve, resp. čiastkovej zmluve alebo uvedený v príslušnom právnom predpise a/alebo

(v) Dodávateľ poruší Zmluvu nepodstatným spôsobom a nesplní povinnosť, s ktorej plnením je v omeškaní ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej bola poskytnutá druhou zmluvnou stranou.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy považujú:

 1. a) ak sa Dodávateľ omešká o viac ako 3 dni s vykonaním služby alebo,
 2. b) ak Dodávateľ nedodrží / poruší spôsob určenia ceny za službu,
 3. c) ak Dodávateľ opakovane (2x) poruší svoju povinnosť dodať službu riadne a včas alebo
 4. d) ak Dodávateľ poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy.

3.3 Skončenie platnosti Zmluvy nemá vplyv na povinnosť Dodávateľa splniť záväzky alebo dohody, ktoré vznikli počas platnosti Zmluvy (napr. nárok na zaplatenie sankcií).

Čl.4 Dodacie podmienky

4.1 Záväzok Dodávateľa riadne a včas vykonať a dodať Dodávku je splnený, ak v mieste dodania Objednávateľ Dodávku prevezme, spravidla podpísaním preberacieho protokolu alebo iným dokladom, napr. protokol o vykonaní prác, montážny denník, protokol o prevzatí Dodávky a pod.

4.2 Vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu má od počiatku Objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na Dodávke prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Dodávky Objednávateľom.

4.3 Dodávateľ na svoje náklady zabezpečí dodanie Dodávky do miesta dodania, vrátane dopravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

4.4 Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, podmienkou odovzdania a prevzatia Dodávky je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných najmä príslušnými predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou a Objednávateľom, ktoré uskutoční Dodávateľ na svoje náklady. Protokol o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Dodávateľ objednávateľovi do 7 dní od ich vykonania. Všetky doklady, ktorými je dodávateľ povinný dokladovať riadne vykonanie Dodávky predloží Dodávateľ Objednávateľovi najneskôr v deň začatia preberacieho konania.

Ide najmä o tieto doklady:

 • dokumentáciu skutočnej realizácie,
 • všetky predpísané doklady osvedčujúce riadne a kvalitné vykonanie diela vrátane „Vyhlásenia dodávateľa o akosti a úplnosti“ diela, ak ho dodávateľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi preukázateľne neodovzdal,
 • návody na používanie, obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku,
 • návrh servisnej zmluvy (pre technologické súbory a technické zariadenia),
 • záručné listy výrobkov a zariadení,
 • vyhlásenia o zhode,
 • doklady o zaškolení obsluhy,
 • doklady o uložení odpadu,
 • ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu poskytnutia služby/vykonávania Diela,
 • stavebný/montážny denník.

4.5 Odovzdanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných Objednávateľom k prevzatiu Dodávky sa považuje za podstatnú vadu zrealizovanej Dodávky, ktorá bráni bezpečnému užívaniu jej výsledku, čo má za následok to, že Objednávateľ nemá povinnosť Dodávku prevziať.

Čl.5 Skúšky, mechanické ukončenie, komplexné vyskúšanie

5.1 Individuálne a funkčné skúšky:

Ide o skúšky, ktorými sa má overiť správnosť inštalácie a funkčnosť Dodávky. Dodávateľ vykoná individuálne a funkčné skúšky zariadenia a/alebo veci, ktorú dodal pri plnení predmetu Objednávky/Zmluvy (najmä tesnostné, tlakové, mechanické alebo iné skúšky určené podľa povahy Dodávky) za účelom overenia kvality a komplexnosti montáže jednotlivých zaradení/vecí.

Dodávateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o príprave individuálnych skúšok zápisom do montážneho/stavebného denníka minimálne 3 pracovné dni vopred. Zástupca Objednávateľa má právo zúčastniť sa priebehu individuálnych a funkčných skúšok.

O vykonaní individuálnych a funkčných skúšok bude spísaný protokol, v ktorom je zachytený priebeh a výsledok individuálnych a funkčných skúšok, ak Objednávateľ neurčí, že tento protokol nie je potrebné spisovať. V prípade zistenia vád a/alebo nedorobkov zistených počas individuálnych a funkčných skúšok, tieto budú spísané v protokole o vykonaní individuálnych a funkčných skúšok, ak nebránia začatiu komplexného vyskúšania, vrátane lehoty na ich odstránenie. V prípade, ak je ukončená montáž a boli riadne a včas vykonané individuálne a funkčné skúšky, ktoré preukázali funkčnosť, kompletnosť Dodávky vrátane správnosti inštalácie, dochádza k mechanickému ukončeniu vykonávania Dodávky.

5.2 Komplexné vyskúšanie:

Komplexné vyskúšanie znamená vykonanie skúšok po mechanickom ukončení kompletného Projektu, ktorého súčasťou je Dodávky alebo jeho časti za účelom overenia správnosti inštalácie a funkčnosti zariadenia ako celku s použitím médií t.j. preukazuje sa ním, že zariadenie a/alebo veci dodané pri plnení predmetu Zmluvy Dodávateľom sú funkčné, strojne i technologicky schopné skúšobnej prevádzky. Komplexné vyskúšanie nepreukazuje dosiahnutie Garantovaných parametrov Dodávky.

Dodávateľ je povinný a oprávnený začať komplexné vyskúšanie až po úspešnom vykonaní individuálnych skúšok.

Súčasťou komplexného vyskúšania je aj zaškolenie obsluhy a údržby Dodávky, pričom túto činnosť je Dodávateľ povinný uskutočniť nielen pre Objednávateľa ale aj pre zamestnancov Investora, ak o to Objednávateľ požiada. O uskutočnení komplexného vyskúšania vykoná Dodávateľ samostatný zápis, ktorý odovzdá Objednávateľovi.

Komplexné vyskúšanie uskutoční Dodávateľ v prítomnosti zástupcu Objednávateľa. Komplexné vyskúšanie považujú zmluvné strany za úspešné za podmienok dohodnutých v Dodávke.

Ak sa počas komplexného vyskúšania vyskytnú menšie vady odstráni ich Dodávateľ na svoj náklad. Pokiaľ si odstránenie menšej vady nevyžiada dobu dlhšiu ako jednu hodinu, komplexné vyskúšanie sa nepredlžuje; pokiaľ si odstránenie menšej vady vyžiada dobu dlhšiu ako jedna hodina, komplexné vyskúšanie sa celé opakuje za rovnakých podmienok.

Najneskôr do 3 pracovných dní po úspešnom komplexnom vyskúšaní spíšu zmluvné strany protokol o komplexnom vyskúšaní, v ktorom (i) spresnia termín začatia skúšobnej prevádzky (ii) uvedú prípadné drobné vady alebo nedorobky, za ktoré Dodávateľ zodpovedá, ale ktoré nebránia začatiu skúšobnej prevádzky, pričom Dodávateľ sa zaväzuje tieto drobné vady a nedorobky urýchlene odstrániť na svoj náklad, najneskôr do ukončenia skúšobnej prevádzky.

Najneskôr do 3 pracovných dní po neúspešnom komplexnom vyskúšaní spíšu zmluvné strany zápis o komplexnom vyskúšaní, v ktorom (i) zmluvné strany dohodnú ďalší postup (ii) termín odstránenia zistených závad (iii) termín nového komplexného vyskúšania. Vyhotovením zápisu o komplexnom vyskúšaní nezaniká Objednávateľovi právo odstúpiť od Zmluvy.

5.3 Skúšobná prevádzka:

Skúšobná prevádzka Dodávky sa realizuje spravidla vo výrobnom procese Investora, ak v Objednávke/Zmluve nie je uvedené inak, podľa pokynov Dodávateľa. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že zodpovednosť za priebeh a výsledky skúšobnej prevádzky nesie Dodávateľ, s výnimkou prípadov, keď k prerušeniu alebo k ukončeniu skúšobnej prevádzky dôjde z dôvodov na strane Objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že skúšobná prevádzka bude 5 kalendárnych dní, ak v Objednávke/Zmluve nie je uvedené inak, v priebehu, ktorých musí Dielo neprerušeným dosahovaním Garantovaných parametrov preukázať (i) technologickú spoľahlivosť (ii) funkčnú/prevádzkovú spoľahlivosť (iii) technickú spoľahlivosť.

Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť prítomnosť svojich odborných zástupcov počas skúšobnej prevádzky. Objednávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť podmienky k uskutočneniu skúšobnej prevádzky najmä: médiá, obsluhujúci personál, laboratórium.

Najneskôr do 3 pracovných dní po ukončení skúšobnej prevádzky ako úspešnej vyhotovia a podpíšu zástupcovia zmluvných strán Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorom bude informácia o výsledku skúšobnej prevádzky. Skúšobná prevádzka sa považuje za úspešnú, ak Dodávka je schopná sústavne dosahovať Garantované parametre (ii) preukázala sa spoľahlivosť bez závad; ak čo i len jedna podmienka nie je dosiahnutá skúšobná prevádzka je neúspešná.

Najneskôr do 3 pracovných dní po ukončení skúšobnej prevádzky ako neúspešnej vyhotovia zástupcovia zmluvných strán zápis o priebehu skúšobnej prevádzky, v ktorom bude uvedené (i) vyhodnotenie parametrov skutočne dosiahnutých počas skúšobnej prevádzky, (ii) dohodnutý ďalší postup a termíny odstránenia závad, (iii) dohodnutý nový termín vykonania skúšobnej prevádzky. Vyhotovením zápisu o neúspešnom priebehu skúšobnej prevádzky nezaniká Objednávateľovi právo odstúpiť od Zmluvy.

5.4 Garantované parametre:

Dodávka musí spĺňať minimálne parametre stanovené zákonom a STN, prípadne vyššie Garantované parametre, ak sú uvedené v Objednávke/Zmluve.

5.5 Úspešnosť služby/Diela:

Služba je úspešne poskytnutá/vykonaná alebo Dielo je úspešne vykonané (i) úspešným vykonaním skúšobnej prevádzky a/alebo (ii) podpísaním Preberacieho protokolu, z ktorého bude vyplývať, že Objednávateľ službu/Dielo bez výhrad preberá vrátane dokladovej časti.

Čl. 6 Zodpovednosť za vady

6.1 Dodávateľ zodpovedá za riadne vykonávané služby Objednávateľovi až do odovzdania služby riadne a včas.

6.2 Objednávateľ je oprávnený prerušiť vykonávanie služby/Diela alebo aj časti predovšetkým v týchto prípadoch:

 1. a) ak zistí, že Dodávateľ vykonáva službu/Dielo v rozpore s Objednávkou, resp. Zmluvou, prípadne pokynmi Objednávateľa,
 2. b) ak by pokračovanie vo vykonávaní služby/Diela spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

6.3 Ak predmetom zmluvy bude Dielo, Dodávateľ vyhlasuje:

 1. a) Dielo bude použiteľné na účel uvedený v Objednávke, resp. dohodnutý v Zmluve,
 2. b) Dielo bude prvotriednej kvality a zachová si vlastnosti dohodnuté v Zmluve a/alebo vlastnosti uvedené v príslušných normách platných v SR a EÚ,
 3. c) poskytuje Objednávateľovi na vykonané Dielo záruku a zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti stanovené Objednávkou, resp. Zmluvou, VOP, projektovou dokumentáciou, technickými normami a technickými predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 4. d) že zodpovedá za to, že vykonané Dielo bude kompletné, prevádzkyschopné a teda bez vád, ktoré by akýmkoľvek spôsobom rušili alebo znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho používania na určené účely.

6.4 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na Dodávku v trvaní 60 mesiacov a záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu podľa bodu 5.5 (ďalej len „záruka“), ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

6.5 Objednávateľ je oprávnený oznámiť Dodávateľovi vady kedykoľvek počas záručnej doby, najneskôr však 15 dní po uplynutí záručnej doby. Každá a akákoľvek vada diela sa považuje za vadu, za ktorú objektívne zodpovedá Dodávateľ; pri pochybnostiach o zodpovednosti Dodávateľa za vady platí, že Dodávateľ je zodpovedný za vady, kým jednoznačne a dôveryhodne nepreukáže opak.

6.6 Ak si uplatní Objednávateľ u Dodávateľa právo na odstránenie vady, Dodávateľ sa zaväzuje začať preukázateľne s odstraňovaním reklamovaných vád a to najneskôr do 48 hodín od doručenia reklamácie. V prípade, ak Dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád do 48 hodín od doručenia reklamácie, je Objednávateľ oprávnený vady odstrániť treťou osobou na účet Dodávateľa a súčasne má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške podľa týchto VOP. Lehotu na odstránenie vady uvedie Objednávateľ priamo v reklamácii.

6.7 Poskytnutá záruka nenahrádza zákonnú zodpovednosť dodávateľa za vady.

Čl. 7 Zmluvné pokuty

7.1 Dodávateľ má právo voči Objednávateľovi na úrok z omeškania vo výške 0,01 % denne z dlžnej sumy avšak len vtedy, ak Dodávateľ riadne a včas fakturoval a súčasne Dodávateľ dodal Dodávku riadne a včas.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, v prípade, ak sa Dodávateľ omešká s dodaním Dodávky v dohodnutom termíne a to vo výške 0,2% z celkovej ceny Dodávky za každý aj začatý deň omeškania.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, v prípade, ak sa Dodávateľ omešká so začatím odstraňovania vád Dodávky v termíne podľa týchto VOP a to vo výške 0,2% z celkovej ceny Dodávky za každý aj začatý deň omeškania.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu, v prípade, ak sa Dodávateľ omešká s odstránením vád služby/Diela v lehote na odstránenie vady a to vo výške 0,2 % z celkovej ceny Dodávky za každý aj začatý deň omeškania.

7.5 Zmluvná pokuta za nedodržanie Garantovaných parametrov predstavuje sumu 0,5 % z celkovej ceny Diela, za každý jednotlivý prípad.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200 € za každé porušenie BOZP zamestnancom Dodávateľa a to za najmä:

– za každé nepoužívanie správneho ochranného odevu zamestnanca Dodávateľa s označením názvu spoločnosti na viditeľnom mieste,

– za každé nepoužívanie povinných ochranných pomôcok zamestnanca Dodávateľa, ako je ochranná prilba, ochranná obuv, ochranné okuliare,

– za akékoľvek a každé použitie alkoholických, omamných a psychotropných látok zamestnanca Dodávateľa a to aj vrátane každého odmietnutia zamestnanca Dodávateľa podrobiť sa akémukoľvek testovaniu za účelom zisťovania alkoholických, omamných a psychotropných látok,

– za každé porušenie zákazu fajčenia na pracoviskách Objednávateľa alebo v mieste dodania.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude Objednávateľovi udelená zmluvná pokuta jeho zmluvným partnerom (zo zmluvného vzťahu kde Objednávateľ je dodávateľ/zhotoviteľ), a to z dôvodu porušenia povinností Dodávateľa (alebo jeho zamestnancov či subdodávateľov), je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu v 2-násobnej výške ako bola výška zmluvnej pokuty udelená Objednávateľovi, s čím Dodávateľ bez výhrad súhlasí a považuje túto výšku zmluvnej pokuty za primeranú.

7.8 Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške vrátane náhrady škody z titulu vadného plnenia nie je vyššie uvedenými zmluvnými pokutami dotknuté a ani obmedzené. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa od Dodávateľa náhrady škody v plnej výške samostatne.

7.9 Dodávateľ potvrdzuje, že výšku zmluvných pokút považuje za primeranú vo vzťahu k povinnosti, ktorou je zmluvná pokuta zabezpečená.

Čl. 8 Osobitné vyhlásenia

8.1 Dodávateľ vyhlasuje, že pred začatím vykonávania služby Diela preukázateľne oboznámil a riadne zaškolil zamestnancov Dodávateľa o interných pravidlách, interných smerniciach a pracovných predpisoch, prípadne iných predpisoch Dodávateľa, Objednávateľa, resp. Investora, ktorých obsahom je najmä dodržiavanie BOZP, ochrana pred požiarmi, požiarna prevencia, ochrana životného prostredia, nakladanie s odpadmi, používanie ochranných pracovných pomôcok a pod.

8.2 Dodávateľ vyhlasuje, že všetci zamestnanci Dodávateľa majú požadovanú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť, sú vybavení všetkými potrebnými ochrannými prostriedkami potrebnými pri výkone danej služby, disponujú potrebnými nástrojmi alebo prístrojmi potrebnými k výkonu služby a/alebo podľa požiadavky Objednávateľa.

8.3 Dodávateľ vyhlasuje, že všetky technické zariadenia, náradia, pracovné pomôcky, nástroje, prístroje a pod., používané pri dodaní služby, spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce z právnych/technických predpisov, technických noriem, odporúčaní výrobcu a súčasne boli, sú a budú pravidelne kalibrované alebo overované; elektrické zariadenia prechádzajú pravidelnou revíziou spotrebičov.

8.4 Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Dodávateľa o hodnoverné preukázanie pravdivosti vyhlásení podľa tohto článku. Dodávateľ je povinný bezodkladne na výzvu Objednávateľa mu svoje vyhlásenia hodnoverne preukázať.

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa ukáže ktorékoľvek vyhlásenie dodávateľa podľa tohto článku za nepravdivé, resp. dodržanie Dodávateľ nebude vedieť hodnoverne preukázať jeho pravdivosť, je Objednávateľ oprávnený voči Dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každé porušenie.

8.6 Dodávateľ sa zaväzuje na výzvu Objednávateľa uhradiť objednávateľovi všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností a záväzkov zamestnancom Dodávateľa. Pre účely Zmluvy sa pod skutočne vynaloženými nákladmi rozumejú aj akékoľvek pokuty, sankcie a náhrady škody, ktoré si uplatnil Investor voči Objednávateľovi za porušenie interných pravidiel, interných smerníc a pracovných predpisov, prípadne iných predpisov Investora, ktoré porušil zamestnanec Dodávateľa v mieste dodania.

8.7 Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení Dodávky dodržiavať ustanovenia č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, najmä vyhl. č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhl. č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov  a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

8.8 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb a za ochranu majetku v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov a u zamestnancov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov na stavenisku. Dodávateľ vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb a k poškodeniu majetku v okolí staveniska na verejnom priestranstve.

8.9 Dodávateľ sa zaväzuje:

 1. a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku,
 2. b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce,
 3. c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku,
 4. d) viditeľne označiť oblečenie svojich zamestnancov príslušnosťou firmy
 5. e) vykonávať odborné práce len zamestnancami alebo subdodávateľmi, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce a sú zdravotne spôsobilí (lekárska prehliadka). V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je Dodávateľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom,
 6. f) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov.

8.10 Dodávateľ sa oboznámi v spolupráci s Objednávateľom s bezpečnostnými rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich zamestnancov  a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.

8.11 Dodávateľ je povinný prestať prideľovať prácu na Dodávke a zamedziť vstup na stavenisko svojim zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí:

 • boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok;
 • podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • poškodili oprávnené záujmy Objednávateľa;
 • boli odôvodnene určení Objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na stavenisko zakázaný.

8.12 Dodávateľ upozorní Objednávateľa na všetky okolnosti :

 • ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov Objednávateľa a ďalších osôb,
 • ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení alebo objektov.

8.13 Dodávateľ v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti na stavenisku bezodkladne upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa najmä o:

 • pracovných úrazoch,
 • škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 • škodách na životnom prostredí,
 • požiaroch.

8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať, resp. zdržiavať na pracoviskách/stavenisku, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa Zmluvy bez vedomia a súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Dodávateľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.

8.15 Za škody, ktoré v priebehu realizácie zmluvných prác spôsobí Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ na majetku Objednávateľa/Investora alebo tretích osôb, ručí Dodávateľ v plnom rozsahu.

8.16 Dodávateľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť v okolí staveniska. Je povinný udržiavať na stavenisku a na prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá vchádzajúce na cestné komunikácie.

8.17 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

8.18 Dodávateľ musí byť schopný kedykoľvek preukázať  príslušné certifikáty kvality používaných materiálov a zariadení, doklady o zhode pred ich zabudovaním a kvalifikáciu zamestnancov poverených na výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží technickému dozoru kópie týchto dokumentov. Okrem toho si Objednávateľ prostredníctvom technického  dozoru vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených„ a podrobiť ich skúške v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým keď to uzná za vhodné, aby si overil, či tieto sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami projektu. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje technický dozor zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne. Dodávateľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov  na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor Objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca Objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.

8.19 Dodávateľ je povinný predložiť technickému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania Diela a záznamy o vykonaných skúškach.

8.20 Dodávateľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Dodávky.

8.21 Dodávateľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a Zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Dodávateľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem (STN) a EN technických noriem, vyhlášok a ostatných právnych predpisov, ktoré sa týkajú Dodávky. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.

8.22 Dodávateľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod. potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.

8.23 Dodávateľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní Dodávky nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Dodávateľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.

8.24 Prípadnú zmenu subdodávateľa je Dodávateľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť s Objednávateľom. Bez odsúhlasenej zmeny môže Objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie Zmluvy.

8.25 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy Dodávateľ zabezpečí tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb a ich majetku stavebnou činnosťou alebo mimoriadnym poveternostným vplyvom. Dodávateľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska stavebný odpad. Prípadné škody z porušenia povinností uvedených v tomto odseku uhradí Dodávateľ Objednávateľovi a uspokojí oprávnené nároky tretích osôb.

8.26 Dodávateľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené Dodávateľ bude likvidovať Dodávateľ na vlastné náklady.

8.27 Dodávateľ ku dňu protokolárneho odovzdania Dodávky Objednávateľovi zabezpečí odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu zo staveniska.

8.28 Dodávateľ bude pri vykonávaní prác s osobitnou starostlivosťou rešpektovať harmonogram tých aktivít Objednávateľa, počas ktorých je povinný sa zdržať hlučných búracích a vŕtacích prác.

8.29 Dodávateľ vedie evidenciu o všetkých vzniknutých odpadoch z jeho činnosti a nakladanie s nimi.

8.30 V prípade, že Dodávateľ nemá v rozsahu predmetu svojho podnikania zapísaný predmet podnikania  nakladanie s odpadmi (ostatným alebo nebezpečným), Dodávateľ je povinný dokladovať Objednávateľovi zmluvný vzťah so spoločnosťou s takýmito oprávneniami  na účely pokrytie plného rozsahu odpadov z jeho objemu prác na Dodávke.

8.31 Dodávateľ zodpovedá za správne nakladanie s odpadom vzniknutých jeho činnosťou v plnom rozsahu.

8.32 Dodávateľ písomne oznámi Objednávateľovi pred začatím prác na Dodávke meno zodpovednej osoby za nakladanie s odpadom v rozsahu dojednanej zákazky – Diela.

Čl. 9 Osobitné dojednania zmluvy o dielo

9.1 Pri uzatvorení zmluvy o dielo sa môže Dodávateľ označiť ako zhotoviteľ a služba označiť ako Dielo.

9.2 Záväzok Dodávateľa vykonať Dielo sa považuje za splnený až jeho riadnym a včasným dokončením a protokolárnym odovzdaním objednávateľovi bez vád a nedorobkov, vrátane odovzdania dokumentácie k dielu určenej Objednávateľom alebo obvykle dodávanej.

9.3 Vlastníkom Diela je od počiatku jeho vykonávania Objednávateľ. Vlastnícke právo k strojom, zariadeniam, materiálom alebo vybaveniu, ktoré sú súčasťou Diela, prechádza na Objednávateľa okamihom ich doručenia do miesta dodania.

9.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo pri podstatnom neplnení termínov, vyplývajúcich z Objednávky/Zmluvy alebo dohodnutého času odovzdania Diela, uzatvoriť zmluvu o dielo s treťou osobou ako zhotoviteľom za účelom dosiahnutia plnenia predmetu zmluvy. Zvýšené náklady z takéhoto postupu znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.

9.5 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje omeškanie s termínom plnenia o viac ako 15 kalendárnych dní voči dohodnutému termínu plnenia.

Čl. 10 Práva a povinnosti Objednávateľa

10.1 Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie služby / Diela najmä ak:

 1. a) Dodávateľ nedodá spolu so službou/Dielom preberací protokol podpísaný zo strany Objednávateľa, či iné obvyklé alebo dohodnuté dokumenty, napr. protokol o prevzatí a odovzdaní Diela, montážny denník, protokol o ukončení montáže, sprievodnú technickú dokumentáciu, osvedčenia, návody a pod.,
 2. b) Dodávateľ dodá službu/Dielo pred alebo po dohodnutom termíne dodania,
 3. c) Dodávateľ dodá menší/väčší rozsah služby/Diela, ako bolo dohodnuté,
 4. d) kvalita služby/Diela nezodpovedá dohodnutej alebo obvyklej kvalite,
 5. e) ak služba/Dielo nebolo poskytnuté v súlade s požiadavkami vymienenými Objednávateľom.

Ak Objednávateľ využije svoje právo odmietnuť prevziať službu/Dielo, náklady s tým spojené znáša Dodávateľ.

10.2 Objednávateľ má právo na dodanie služby/Diela v požadovanom množstve, vysokej kvalite, v Objednávateľom určenom termíne a v dohodnutom mieste dodania.

10.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať, či zamestnanci alebo subdodávatelia Dodávateľa dodržiavajú zákaz požívania alkoholických, omamných a/alebo psychotropných látok a to jednak v areáli objednávateľa ako aj v areáli Investora. V prípade pozitívneho zistenia porušenia uvedeného zákazu je objednávateľ oprávnený nevpustiť takúto osobu do príslušného areálu alebo je oprávnený z príslušného areálu takúto osobu vykázať.

10.4 Objednávateľ je ďalej oprávnený udeliť osobe zamestnanca či subdodávateľa Dodávateľa tzv. červenú kartu, a to v prípade zistenia porušenia:

(i) zákazu požívania alkoholických, omamných a/alebo psychotropných látok alebo

(ii) zákazu odcudzovania materiálu, výrobkov a cudzích predmetov z areálu objednávateľa a/alebo Investora a/alebo

(iii) povinnosti podrobiť sa kontrole alkoholických, omamných a/alebo psychotropných látok a/alebo

(iv) iných závažných povinností dohodnutých VOP alebo zmluvou, pre ktorú sa tieto VOP aplikujú (závažným porušením povinností sa rozumie napríklad také porušenie povinností, ktoré môže viesť napr. k spôsobeniu škody na majetku alebo na zdraví, prípadne ekologické znečistenie).

Táto červená karta bude udelená na obdobie 3 rokov od zistenia ktoréhokoľvek vyššie uvedeného porušenia povinnosti a osoba, ktorej bude táto červená karta udelená, nie je oprávnená po uvedené obdobie vykonávať pre Objednávateľa žiadne činnosti či už priamo alebo ako zamestnanec Dodávateľa alebo subdodávateľ Dodávateľa. Za dodržanie povinnosti podľa predošlej vety zodpovedá Dodávateľ.

Červená karta môže byť Objednávateľom udelená aj priamo Dodávateľovi, ak v priebehu 2 po sebe nasledujúcich rokov Objednávateľ 3x zistí porušenie povinností vyššie uvedených v tomto bode; účinky udelenia červenej karty priamo Dodávateľovi sú rovnaké ako pri jej udelení osobe zamestnanca alebo osobe subdodávateľa Dodávateľa ako je to uvedené v odseku vyššie.

Čl. 11 Práva a povinnosti Dodávateľa

11.1 Dodávateľ je povinný dodať službu/Dielo riadne a včas, so všetkou odbornou starostlivosťou, pričom Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi v plnom rozsahu za prípadné škody v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

11.2 Dodávateľ je povinný avizovať (e-mail, telefonát) Objednávateľovi dodanie služby aspoň jeden pracovný deň vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak v Objednávke/Zmluve.

11.3 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby potvrdenie Objednávky v jeho mene vykonala iba osoba na to oprávnená; v prípade porušenia tohto záväzku je Dodávateľ povinný nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikne. Pre účely potvrdenia Objednávok Objednávateľa zo strany Dodávateľa sa za oprávnenú osobu Dodávateľa považuje ktorýkoľvek zamestnanec Dodávateľa alebo osoba používajúca komunikačné prostriedky Dodávateľa (fax, e-mail, telefón) alebo pečiatku Dodávateľa, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, resp. ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú na konkrétnej oprávnenej osobe na strane Dodávateľa, ktorej meno je uvedené v Zmluve/Objednávke. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany tieto subjekty považujú za osobu oprávnenú konať v mene a za Dodávateľa v zmysle ust. § 15 alebo ust. § 16 Obchodného zákonníka.

11.4 Dodávateľ je povinný 48 hodín pred začatím vykonávania služby/Diela písomne informovať Objednávateľa o osobe, ktorá bude za vykonávanie služby/Diela za Dodávateľa kontaktnou a zodpovednou osobou – meno, priezvisko, číslo OP, telefónne číslo, prípadne mail, ak jej meno nie je uvedené v Objednávke/Zmluve.

11.5 Dodávateľ je povinný 48 hodín pred začatím vykonávania služby písomne predložiť zoznam zamestnancov Dodávateľa (meno, priezvisko, číslo OP), príp. iných osôb Dodávateľa, ktorý budú službu/Dielo vykonávať. Dodávateľ je povinný na žiadosť Objednávateľa predložiť mu aj ďalšie doklady, a to najmä doklady o zdravotnej a/alebo odbornej spôsobilosti, o absolvovaní školení BOZP a PO, technickú dokumentáciu k zariadeniam, náradiu a pracovným pomôckam, používaných pri dodávaní služby.

11.6 Dodávateľ sa zaväzuje, že všetci zamestnanci Dodávateľa majú požadovanú kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť, sú riadne vyškolení k dodržiavaniu BOZP, PO a environmentálnych predpisov. Za ochranu zdravia a bezpečnosti práce svojich zamestnancov v priebehu stavby alebo výkonu inej činnosti/ poskytnutí služby/vykonávaní Diela podľa Objednávky, resp. Zmluvy zodpovedá Dodávateľ. Po celú dobu realizácie služby/Diela zabezpečí Dodávateľ bezpečnosť prác a prevádzku, najmä dodržovanie predpisov BOZP a požiarnej ochrany na stavenisku a iných priestoroch dotknutých ním vykonávanou činnosťou a zodpovedá za škody, ktoré vzniknú ich porušením Objednávateľovi alebo tretím osobám.

11.7 Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa, prípadne Investora o znížení rozsahu požadovanej služby/Diela. V takom prípade sa znižuje cena za služby/Dielo o cenu prác materiálov, výrobkov a podobne, ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa, prípadne Investora, nebudú vykonané, či dodané. Toto rozhodnutie sa Objednávateľ zaväzuje oznámiť Dodávateľovi písomne, najneskôr 2 dni pred začatím prác/dodávok, o ktoré sa predmet služby /Diela znižuje. Akékoľvek naviac práce predmetu služby môže Dodávateľ vykonať na základe písomného dodatku k Zmluve, prípadne na základe písomného odsúhlasenia vykonania týchto prác Objednávateľom.

11.8 Na žiadosť Objednávateľa je Dodávateľ povinný mať počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy/Objednávky uzavreté riadne poistenie CAR („all risk“) zahŕňajúce aj poistenie krížovej zodpovednosti vo výške ceny služby/Diela, a to na poistnú čiastku vo výške ceny služby/Diela, ak v Objednávke, resp. v Zmluve nie je výslovne uvedený iný druh poistenia. Minimálna výška poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti za škodu tretím osobám musí byť dohodnutá na výšku 30.000,- € pre fyzickú osobu – podnikateľa a 150.000,- € pre právnickú osobu. Na výzvu Objednávateľa je dodávateľ povinný bezodkladne predložiť všetky príslušné poistné zmluvy. V prípade, ak na výzvu Dodávateľ poistné zmluvy nepredloží, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností Dodávateľa.

11.9 Dodávateľ je bezodkladne písomne povinný informovať Objednávateľa najmä:

 o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti (napr. zmeny v úradných povoleniach, štátnych skúškach a pod.),

 o akýchkoľvek podstatných negatívnych dopadoch, prípadne o ich hrozbe v súvislosti s plnením predmetu zmluvy predovšetkým o prípadnom omeškaní sa so splnením záväzku (neplnenie harmonogramu) a podobne,

 o vývoji plnenia predmetu zmluvy, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať dopad na splnenie predmetu zmluvy.

Čl.12 Osobitné ustanovenia

12.1 Dodávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje a súčasne čestne prehlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy má splnené všetky záväzky voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam a že má všetky platné oprávnenia v zmysle príslušných právnych predpisov na realizáciu Dodávky.

12.2 Dodávateľ je povinný dôsledne dodržiavať ustanovenia Zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v zmysle neskorších zmien a doplnkov. Dodávateľ si je vedomý, že musí byť pripravený hneď a kedykoľvek na požiadanie preukázať príslušným orgánom a Objednávateľovi, že na stavenisku prítomný a/alebo na Dodávke i chvíľkovo pôsobiaci pracovník je platne prihlásený v sociálnej a zdravotnej poisťovni a sú za neho priebežne i aktuálne zaplatené všetky odvody. V prípade, že tak neučiní, neplynie lehota splatnosti faktúr a Objednávateľ nie je v omeškaní s platbami. Porušenie povinnosti Dodávateľom v zmysle tohto bodu 12.2 Zmluvy za považuje za podstatne porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. Dodávateľ zároveň v takom prípade zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu tým spôsobenú, najmä za škodu spôsobenú uložením peňažnej alebo inej sankcie v tejto súvislosti zo strany správnych orgánov alebo zmluvných partnerov Objednávateľa (napr. Investora) a zaväzuje sa ju na výzvu Objednávateľa bezodkladne uhradiť. Objednávateľ je oprávnený si započítať takto vzniknutú škodu podľa predošlej vety s akýmikoľvek splatnými, ako aj nesplatnými pohľadávkami Dodávateľa.

12.3 Dodávateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zaradený do zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR a zverejnenom na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 15 zákona o DPH. Dodávateľ ďalej vyhlasuje, že okamžite ako bude mať vedomosť o tom, že je zaradený do zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie DPH, bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi.

12.4 Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej Ceny Diela, príp. jej časti, sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej Dodávateľom na Objednávateľa v prípade, ak u Dodávateľ a preukázateľne nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu v zmysle zákona o DPH, alebo ak Dodávateľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo ak bude daná jasne preukázateľná dôvodná obava, že Dodávateľ príslušnú daň z pridanej hodnoty alebo jej časť v rozpore so zákonom o DPH nezaplatí. Objednávateľ je povinný takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených Dodávateľ na Objednávateľa, ktorú bude Objednávateľ povinný uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods. 14 zákona o DPH. Objednávateľ je povinný uskutočniť takúto platbu v mene Dodávateľ s IČ DPH Dodávateľ v prospech príslušného účtu daňového úradu identifikujúceho Dodávateľa. Objednávateľ má nárok na náhradu výdavkov súvisiacich s uplatnením daňového zádržného v zmysle tohto ustanovenia; náhrada je určená fixnou sadzbou 100,-€ za jednu faktúru a bude jednostranne Objednávateľom započítaná s faktúrou Dodávateľa, z ktorej sa uplatňuje daňové zádržné.

12.5 Objednávateľ, ktorému bola podľa § 69b Zákona o DPH ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za Dodávateľa, alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu Dodávateľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet Objednávateľa alebo jeho časť, je oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu za takto uhradenú nezaplatenú DPH alebo jej časť a takto vzniknutú pohľadávku je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s akoukoľvek pohľadávkou Dodávateľa.

12.6 Dodávateľ je povinný dodržiavať zákonné povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („ZoRPVS“) počas celého trvania Zmluvy. Zároveň vyhlasuje, že ku dňu podpisu Zmluvy si splnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu zo ZoRPVS a zaväzuje sa Objednávateľovi na výzvu tieto povinnosti kedykoľvek hodnoverne preukázať. Neplnenie si povinností podľa ZoRPVS alebo nepreukázanie plnenia si povinností podľa ZoRPVS sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Dodávateľ sa týmto zaväzuje bezodkladne na výzvu zaplatiť Objednávateľovi, ako aj štatutárnym zástupcom Objednávateľa akúkoľvek škodu spôsobenú neplnením si povinností podľa ZoRPVS.

12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna Zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté v Zmluve, druhá Zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy. Podmienky odstúpenia od Zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.8 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy alebo odobrať Dodávateľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet Zmluvy a zrealizovať ich sám alebo nechať ich realizovať tretími osobami, a to aj v prípade:

 1. a) ak je Dodávateľ v omeškaní s realizáciou Diela oproti harmonogramu prác o viac ako 14 dní,
 2. b) ak Dodávateľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite, podľa schválenej Projektovej dokumentácie, STN, STN EN a/alebo technologických postupov,
 3. c) ak dôjde k ukončeniu Investorskej zmluvy medzi Objednávateľom ako zhotoviteľom a Investorom ako objednávateľom z akéhokoľvek dôvodu, alebo ak Investor z akéhokoľvek dôvodu neschváli Dodávateľa, resp. Investor v priebehu realizácie prác odmietne z akéhokoľvek dôvodu prítomnosť Dodávateľ na stavbe, ktorej súčasťou je Dodávka.
 4. d) neoprávnené zastavenie alebo prerušenie prác zo strany Dodávateľa,
 5. e) omeškanie Dodávateľa s plnením úloh z kontrolných porád stavby dlhšie ako 14 dní.
 6. f) ak sa na majetok Dodávateľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej štrnástich (14) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti;
 7. g) ak bol na majetok Dodávateľa samotným Dodávateľom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom Dodávateľa;
 8. h) ak je Dodávateľ v kríze podľa § 67a nasl. Obchodného zákonníka

V prípade odstúpenia od zmluvy zmluvné strany vykonajú bez zbytočného odkladu inventúru a vyúčtovanie dovtedy vykonaných prác na Dodávke.

12.9 V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej časti, vykoná Dodávateľ opatrenia na zabezpečenie nedokončeného rozsahu Dodávky v rozsahu požadovanom Objednávateľom.

12.10 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť Dodávky, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.

12.11 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

 1. a) časť Dodávky zrealizovaná do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 2. b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

12.12         V prípade zániku Zmluvy z dôvodu odstúpenia je Dodávateľ povinný do 10 dní odo dňa zániku zmluvy vypratať miesto dodania Dodávky.

12.13         Dodávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený previesť (postúpiť) práva a povinnosti zo Zmluvy v časti a ani vcelku, alebo vzniknuté v súvislosti s realizáciou Diela podľa Zmluvy na tretiu osobu.

12.14         Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je Dodávateľ oprávnený započítať akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Objednávateľovi.

12.15         Objednávateľ má právo pozastaviť platby Ceny diela v prípade, ak sa dozvie (napr. z portálu Credit Check a obd.),  že Dodávateľ neplatí dane alebo odvody. Pozastavenie platieb v zmysle predchádzajúcej vety bude maximálne v tej časti, v akej je Dodávateľ v omeškaní s úhradou platby daní alebo odvodov,  a to až do okamihu, kedy Dodávateľ Objednávateľovi zodpovedným spôsobom preukáže (napr. Potvrdením príslušnej inštitúcie), že dane alebo odvody uhradil  resp. iným spôsobom vysvetlí neuhradenie daní a odvodov (napr. že neuhradené dane a odvody boli riešené potvrdeným reštrukturalizačným plánom).

12.16 Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany alebo inej tretej osoby („dôverné informácie“). Dodávateľ sa zaväzuje dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia Zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť dôverné informácie žiadnej inej osobe.

12.17 Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy môže zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu.

12.18         Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti zo Zmluvy ostane v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a to minimálne 5 rokov od ukončenia jej účinnosti.

Čl.13 Záverečné ustanovenia

13.1 Odchylné dojednania v Objednávke, resp. v Zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP; to platí rovnako pre prípad rozporu medzi Objednávkou, resp. Zmluvou a VOP, prednosť má znenie Objednávky, resp. Zmluvy.

13.2 Doručovanie: Objednávka alebo iné písomnosti podľa týchto VOP sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane:

 1. a) pri použití faxu v deň odoslania, ak odosielajúce technické zariadenie potvrdí bezchybný prenos;
 2. b) pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako nedoručená;
 3. c) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo odmietnutia;
 4. d) pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v príslušnom registri dňom kedy je adresátom prevzatá alebo kedy je doručovateľom odosielateľovi vrátená ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s poznámkou adresát neznámy, adresát nezastihnutý alebo s inou poznámkou podobného významu.

Pre vylúčenie pochybností sa fikcia doručenia nevzťahuje na doručovanie faktúry vystavenej Dodávateľom Objednávateľovi.

13.3 Tieto VOP sú súčasťou každej Objednávky Objednávateľa a sú pre Dodávateľa záväzné potvrdením Objednávky.

13.4 Dodávateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom postúpiť pohľadávku voči Objednávateľovi vzniknutú zo Zmluvy/Objednávky bez vopred poskytnutého písomného súhlasu Objednávateľa (dohodnutý zákaz postúpenia). V prípade, ak Dodávateľ túto svoju povinnosť poruší, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške hodnoty postúpenej pohľadávky; Dodávateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že výšku zmluvnej pokuty považuje za primeranú vo vzťahu k povinnosti, ktorou je zmluvná pokuta zabezpečená.

13.5 V prípade, ak Dodávateľ pre riadne vykonanie služby/vyhotovenie Diela vyhotovil alebo nechal vyhotoviť dodávateľskú dokumentáciu alebo inú projektovú dokumentáciu, stáva sa okamihom vzniku tejto dokumentácie jej vlastníkom Objednávateľ. Pokiaľ by touto činnosťou Dodávateľa vzniklo dielo podľa autorského zákona, vznikol vynález alebo priemyselný vzor, stáva sa Objednávateľ okamihom vzniku takéhoto Diela jeho užívateľom, to znamená držiteľom bezvýhradnej a časovo neobmedzenej licencie. Cena za toto právo použitia je zahrnutá v cene za službu/Dielo. Dodávateľ vyhlasuje, že žiadna osoba nemá k odovzdávaným predmetom práva obmedzujúce práva Objednávateľa podľa tohto ustanovenia. V prípade, že sa toto tvrdenie ukáže nepravdivým, je Dodávateľ povinný uhradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu a zabezpečiť na vlastné náklady, aby Objednávateľ mohol nerušene tieto práva vykonávať.

13.6 Duševné vlastníctvo:

Duševné vlastníctvo znamená akékoľvek patenty, ochranné známky, práva k internetovým doménam, úžitkové vzory, registrované dizajny, dizajnové práva, práva k databázam, autorské práva, práva k topografiám polovodičov, právo k obchodnému tajomstvu, dôverné informácie, know-how, obchodné značky, obchodné meno a/alebo práva s ním súvisiace a akékoľvek iné známe práva duševného vlastníctva tu neuvedené, či už sú registrované alebo neregistrované, po celú dobu trvania ich registrácie, ochrany alebo žiadosti o registráciu.

Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:

 1. a) plnením Objednávky/Zmluvy neporušuje Duševné vlastníctvo tretej osoby,
 2. b) Objednávateľ používaním služby/Diela dodaného podľa Objednávky/Zmluvy, resp. čiastkovej zmluvy neporuší Duševné vlastníctvo tretej osoby.

V prípade nepravdivosti alebo porušenia tohto vyhlásenia sa Dodávateľ zaväzuje:

 1. i) nahradiť Objednávateľovi všetky a akékoľvek škody a/alebo súvisiace náklady vyplývajúce z porušenia tohto vyhlásenia a/alebo
 2. ii) na výzvu Objednávateľa prevezme záväzok (dlh) vyplývajúci z porušenia tohto vyhlásenia.

13.7 Dodávateľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas použiť jeho registrované resp. chránené ochranné známky za účelom a v rozsahu splnenia predmetu Objednávky/Zmluvy.

13.8 Ochrana osobných údajov: Zmluvné strany sa zaväzujú, že ak v súvislosti s realizáciou spolupráce prídu do styku s osobnými údajmi fyzických osôb v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení zmluvná strana bude v plnom rozsahu dodržiavať a aplikovať ustanovenia citovaného zákona, nakoľko takto sprístupnené osobné údaje fyzických osôb každá zmluvná strana spracováva v databáze zmluvných partnerov vo svojom elektronickom informačnom systéme výlučne za účelom prevádzkovania svojej obchodnej činnosti v súvislosti s Objednávkou/Zmluvou, a to i po skončení trvania Objednávky/Zmluvy.

13.9 Dodávateľ potvrdením Objednávky Objednávateľa potvrdzuje, že bol Objednávateľom vopred pred potvrdením Objednávky/ uzavretím Zmluvy oboznámený s obsahom VOP a v plnom rozsahu k nim pristupuje.

V Bratislave, dňa 16.05.2017

VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2017